ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดทำคู่มือรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง และหน่วยงานในสังกัด

ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้จัดทำคู่มือรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี นั้น
                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จึงขอ ประกาศเผยแพร่ คู่มือรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์  นั้น
          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ และคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 อินโฟกราฟิก (Infographic)

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม

► หนังสือขอความอนุเคราะห์นำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ถึงกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (แนวตั้ง)

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (แนวนอน)

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม

yes

 บทความ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสากลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

yes

 บทความ เรื่อง จรรยาบรรณสากลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (United Nations Code of Conduct for Public Official) โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

yes

 บทความ เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม” โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

yes

 บทความ เรื่อง ทำไมต้องมี…มาตรฐานทางจริยธรรม โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)