เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิด-ปลดประกาศ

เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิด-ปลดประกาศ

บันทึกข้อความ เรื่องขอรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง

บันทึกข้อความ เรื่องขอรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง