เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนประกอบด้วยประเภทงานบริการขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้