รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา

รายงานสถานการณ์และการประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา สัปดาห์ที่ 50 (วันที่ 10 ธันวาคม - 16 ธันวาคม 2566) ข้อมูลณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

Posted in ประชาสัมพันธ์.