MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 5 :: ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

MOIT 5 :: 2. 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2567-เดือนมีนาคม 2567

MOIT 5 :: ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

MOIT 5 :: 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้

Posted in ITA2567.