MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2 :: 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

     1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

     1.2 นโยบายของผู้บริหาร

          – นโยบายผู้บริหาร (กระทรวง)

          – นโยบายผู้บริหาร (ปลัดกระทรวง)

          – นโยบายผู้บริหาร (นพ.สสจ.นม.)

          – นโยบายผู้บริหาร (สสอ.โนนสูง)

     1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

     1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

          – กฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ

          – กฏกระทรวง ปี 2560   

          – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.-2560

          – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

          – พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553

          – พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.-2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558

          – พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-พ.ศ.-2535

          – พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ-พ.ศ.-2560

          – พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-พ.ศ.-2551

          – พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง-พ.ศ.-2558

          – พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ-พ.ศ.-2522

          – พระราชบัญญัติอาหาร-พ.ศ.-2522

          – พระราชบัญญัติยา-พ.ศ.-2510-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบทั้ง 5 รายการ)

    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

     1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     2. สรุปแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

     1. คู่มือการใช้รถ

     2. คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

     3. การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

    1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง

     2. ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.โนนสูง

     3. ขั้นตอนขบวนงานคุ้มครองผู้บริโภค

     4. การจัดสถานประกอบการ

16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

MOIT 2 :: 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

Posted in ITA2567.