MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT 13.1 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

13.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

     – มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

     – มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ

     – มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

     – มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

     – มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

     – เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในขอ

     – แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2565

13.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

13.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13.2 ไตรมาสที่ 4

Posted in ITA2565.