MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

Posted in ITA2565.