MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.1 คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

1.1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)

          1.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ

          1.1.2.2 คำสั่งคณะกรรมการ ITA

          1.1.2.3 ประกาศแนวทางการความโปร่งใส

          1.1.2.4 .ประกาศเจตจำนง ปี 2565

1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

          1.1.3.1 flow chartวิธีเฉพาะเจาะจง

          1.1.3.2 flow chartวิธีเฉพาะเจาะจง เขต 9

          1.1.3.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใส

          1.1.3.4 เว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1.2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

          1.2.1 บันทึกข้อความรับทราบและเผยแพร่

1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

          1.2.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

          1.2.2.2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหน่วย

          1.2.2.3 กรอบการจัดสรร Fixed cost ปี 65 

          1.2.2.4 กรอบการจัดสรร Fixed Cost ปี 65        

1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Posted in ITA2565.