EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

13.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ

13.2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

13.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

13.2.6 เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้

13.2.7 หนังสือแจ้งแจงสวัสดิการ

Posted in ITA2564.