โปรแกรม BMS Hosxp XE4 Cloud Application Installer

ตัว Install โปรแกรมต่างๆ ผ่าน Cloud BMS  *** โปรแกรม Update 1 พฤษภาคม 2566 ***

  • BMSHOSxPCHIExport.exe
  • BMSHOSxPEClaimExport.exe :: ส่งออก Claim , 16 แฟ้ม สปสช.
  • BMSHOSxPMySQLClusterManager.exe
  • BMSHOSxPStandard21Export.exe
  • BMSHOSxPStandard43Export.exe :: ส่งออก 43 แฟ้ม
  • HOSxPXE4.exe
  • HOSxPXE_PCU.exe
Posted in Programs.