แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560   เรื่อง ขอส่งประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ทราบและถือปฏิบัติ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา๙(๘) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Posted in ประชาสัมพันธ์.