บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่

บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Posted in EB2.