การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์  นั้น
          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ และคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

Posted in ประชาสัมพันธ์.