การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Posted in จัดซื้อ จัดจ้าง.