รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)

Posted in จัดซื้อ จัดจ้าง.