ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

ขอเผยแพร่ ประกาศต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted in ประชาสัมพันธ์.