โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ ด้านการขึ้นทะเบียน การดูแล การบำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ ด้านการขึ้นทะเบียน การดูแล การบำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ อำเเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563

ชี้แจงการป้องกัน​โรค​ Covid-19, การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี, การป้องกันการใช้สารเสพติด​ในชุมชน​

ชี้แจงการป้องกัน​โรค​ Covid-19, การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี, การป้องกันการใช้สารเสพติด​ในชุมชน​

พัฒนาข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

พัฒนาข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563

มอบเกียรติบ้ตรผู้ผ่านการอบรม CBTx ปี 2562

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมCBTx ปี2562 

ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา อำเภอโนนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

58174
« 1 ของ 6 »