EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

** ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

          – ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564

** ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

** ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

** ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564

Posted in ITA2564.