ขออนุมัติประกาศผลการประเมินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขออนุมัติประกาศผลการประเมินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Posted in EB14.