จัดทำคู่มือรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง และหน่วยงานในสังกัด

ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้จัดทำคู่มือรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี นั้น
                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จึงขอ ประกาศเผยแพร่ คู่มือรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Posted in ประชาสัมพันธ์.