วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ::

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

ค่านิยม ::

เป็นนายตัวเอง          เร่งสร้างสิ่งใหม่

ใส่ใจประชาชน          ถ่อมตนอ่อนน้อม

อัตลักษณ์ ::

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

บทบาทหน้าที่ ::

สำนังานสาธารณสุขอำเภอโนนสูงอาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  2. ดำเนินการ และให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  5. พัฒนาระบบสาระสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ